Fredede fortidsminder

2.500 af Danmarks 32.000 fredede fortidsminder findes i Sydvestjyske Museers tilsynsområde. Museet varetager det fysiske tilsyn med de fredede fortidsminder i Esbjerg, Fanø, Billund, Varde, Vejen, Fredericia og Vejle kommuner. Slots- og Kulturstyrelsen har det overordnede ansvar for tilsynet og varetager sagsbehandlingen. Er du lodsejer, håber vi, du kan finde de oplysninger om love og regler, du har brug for, her.

Hvad sker der ved tilsynet?
Ude ved fortidsmindet ser tilsynsmuseet på fortidsmindets tilstand, og oplysningerne bliver sammenlignet med den beskrivelse, der blev udarbejdet ved sidste tilsyn. Hvis fortidsmindet ikke er i en lovlig tilstand, kan ejeren blive pålagt at bringe forholdet i orden. Oplysningerne fra tilsynet sender tilsynsmuseet videre til Kulturstyrelsen. Hvis tilsynsmuseet ikke finder noget at bemærke, hører du ikke fra Slots- og  Kulturstyrelsen. Er der derimod sket en eller flere beskadigelser på fortidsmindet, vil du blive kontaktet af Slots- og Kulturstyrelsen, så fortidsmindet igen kan komme i sin rette tilstand. 

Slots- og Kulturstyrelsen og tilsynsmuseerne har efter museumsloven uden forudgående varsel adgang til offentlige og private ejendomme for at føre tilsyn med fortidsminderne.

Hvad må man, og hvad må man ikke?
Som lodsejer skal du være opmærksom på, at fortidsminderne er sikret i museumsloven. Det betyder, at fortidsmindernes tilstand ikke må ændres. Du må ikke istandsætte eller restaurere din gravhøj eller voldsted på egen hånd, men må gerne pleje fortidsmindet. Du må således gerne slå græs, fjerne buske, krat og træer, hvis det ikke strider mod særlige regler om bestemte naturtyper i dit lokalområde (hvis du er i tvivl om dette, så spørg din kommune).
Hvis du fjerner træer og buske skal du være opmærksom på at du ikke må grave rødderne op, da enhver form for gravearbejde i et fredet fortidsminde er forbudt. Ligeledes må man heller ikke opsætte for eksempel flagstænger, borde eller bænke, grave i fortidsmindet, plante træer eller buske eller for den sags skyld lægge marksten eller affald på fortidsmindet.

Du må heller ikke udføre jordbehandling, dyrke, plante, gøde eller høste på fortidsmindet eller i en afstand af to meter omkring det. Hvis du er i tvivl om hvor 2-meter bræmmen går, er du velkommen til at kontakte Sydvestjyske Museer.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen og tilsynsmuseerne ved tilsynet af fortidsminderne opdager overtrædelser af 2-meterzonen, har Kulturstyrelsen pligt til at indberette overtrædelsen til FødevareErhverv, der administrerer landbrugsstøtteordningerne. En overtrædelse af 2-meterzonen omkring fortidsminderne kan medføre, at din støtte fra FødevareErhverv bliver reduceret.

Hvad gør jeg, hvis jeg ser en overtrædelse på et fortidsminde?
Hvis du ønsker at anmelde overtrædelser på et fredet fortidsminde, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen. 

De kan kontaktes på følgende adresse:
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
fortidsminder@kulturstyrelsen.dk

Anmeldelsen skal indeholde:
• Kort, matrikeloplysning om fortidsmindets placering eller fortidsmindets fredningsnummer
• En beskrivelse af forholdet der anmeldes og i hvilken anledning forholdet er set
• Information om hvordan der er skaffet adgang til fortidsmindet, hvis det ligger på privat ejendom og uden offentlig adgang
• Anmelders navn, adresse, e-mail og telefonnummer

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside