Vejledning til bygherrer

Sydvestjyske Museers arkæologiske ansvarsområde omfatter Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund Kommuner. Inden for dette område tilbyder museet gratis rådgivning omkring Museumslovens bestemmelser. Vi opfordrer bygherrer til at søge rådgivning allerede i planlægningsfasen af et byggeprojekt. Det giver de bedste muligheder for at undgå eller reducere behovet for arkæologiske udgravninger.

Sydvestjyske Museer arbejder for at bevare fortidsminder og søger gennem vores rådgivning at begrænse behovet for udgravning.

Der har levet mennesker i Danmark siden isen begyndte at smelte for næsten 15.000 år siden. Sporene efter fortidens mennesker, deres liv og handlinger, huse og grave kan endnu være bevaret ude i landskabet.
De udgør det, som i Museumsloven kaldes for et fortidsminde. 

I forbindelse med byggerier, råstofindvinding, vejanlæg eller andre former for omfattende jordarbejder er der en risiko for, at fortidsminder kan blive ødelagt.
Læs mere i Slots- og Kulturstyrelsens folder: Bevar guldet, inden du graver.

Museumsloven
Fortidsminder er omfattet af Museumsloven og må ikke destrueres uden forudgående fagmæssig undersøgelse.
Udgiften til en sådan arkæologisk udgravning kan påhvile bygherre.

Vi opfordrer bygherrer til at søge rådgivning allerede i planlægningsfasen af et byggeprojekt. Det giver de bedste muligheder for at undgå eller reducere behovet for arkæologiske udgravninger.

Museet kan tilbyde forskellige former for kvalificeret rådgivning.

Arkivalsk kontrol
Museet ligger inde med en omfattende viden om tidligere tiders landskab og bebyggelse samt tidligere fund og udgravninger fra vores ansvarsområde.
En bygherre kan anmode museet om en udtalelse i et konkret projekt.
Hvis museet vurderer, at risikoen for fortidsminder på et på forhånd oplyst areal er meget lille, frigives det pågældende område som oftest.
Vurderer museet, at der er en risiko for, at området kan rumme fortidsminder, tilbyder vi at foretage en arkæologisk forundersøgelse.

Arkæologisk forundersøgelse
En arkæologisk forundersøgelse foretages typisk ved at grave en række søgegrøfter ud over det pågældende område.
Med en gravemaskine med bred skovl fjernes det dækkende muldlag indtil råjorden derunder står tydeligt.
Det giver arkæologen mulighed for at finde spor efter tidligere aktiviteter på stedet.

Loven skelner mellem små og store forundersøgelser.
Små forundersøgelser omfatter arealer på op til 5000 m2 i det åbne land, og foretages for museets regning. De er således gratis for bygherre.
Ved arealer over 5000 m2 påhviler udgiften bygherre. 

Hvis vi i forbindelse med forundersøgelsen ikke finder fortidsminder frigives arealet.

Arkæologisk udgravning
Hvis der på et areal ligger væsentlige fortidsminder, som er truet af et konkret projekt og ikke kan bevares på stedet, foretager museet en arkæologisk udgravning.
Vurderingen af væsentligheden samt udgiften til undersøgelsen foretages af museet og kontrolleres af Slots- og Kulturstyrelsen.
I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen yde tilskud til udgravningen.

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside