Towards an authentic experience

- Integrating historical environments and exhibitions using audio-visual and digital media. PhD-projekt.

Kulturhistoriske museer er komplekse størrelser, som på en og samme tid er tunge vidensinstitutioner samt aktører i oplevelsesøkonomien.
Museerne står overfor krav og forventninger om udvikling af formidlingsformer, som tilgodeser nye generationer af museumsgæster og udviklingen af kommunikationsteknologi.
Fremover vil museer derfor være udfordrede i deres rolle i bl.a. den digitale kommunikation mens de samtidigt skal fastholde deres karaktertræk som museumsinstitutioner.

Dette Phd-projekt handler om museers brug af audio-visuelle medier i historieformidlingen. Den specifikke kontekst og udgangspunktet for projektet er Sydvestjyske Museers arbejde med at sammenkoble Ribes autentiske renæssancebykerne med en moderne udstilling af byens historie.

Projektet skal udvikle værktøjer og koncepter i fagområder som museologi og medievidenskab, særligt med fokus på, hvordan audio-visuelle og digitale medier kan berige museumsformidling og -oplevelse.

Det vil bidrage med nye perspektiver på og forståelse af hvordan et museumsbesøg kan udvides til det omkringliggende byrum.

Yderligere vil det demonstrere hvorvidt der kan defineres strategier for brugen af audiovisuelle medier i museumsudstillinger, og hvordan disse kan understøtte museumsgæsters oplevelse af autenticitet i sådanne iscenesatte repræsentationer af fortiden.

Metoder og de teoretiske rammer er baseret på medievidenskab, museumsstudier og interaktionsdesign. Teoretisk baseret vil en kategorisering, typologi og et analyseapparat blive udviklet til at forstå de narrative strategier for brugen af audiovisuelle og digitale medier på historiske museer i forhold til at styrke oplevelsen af autenticitet, som er et af museernes særkender (som delvist bygger deres faglige autoritet på samlinger af autentiske genstande).
Således ligger fokus på både forholdet mellem museumsgæst og medier samt mellem medier og den repræsenterede fortid. Kvalitative analyser af udvalgte case-studier (empirisk data er interviews, observationer samt foto/video) udføres for at besvare ovennævnte spørgsmål og bliver sat i et større perspektiv i forhold til den større kontekst af audio-visuel iscenesættelse af fortiden på historiske museer.

Projektets resultater falder i flere dele.
Først og fremmest vil der blive udviklet en typologi for mødet mellem genstande/udstilling og brugere via brugen af narrative processer og audio-visuelle teknologier for at understøtte oplevelsen af autenticitet.
Dernæst bidrager det til en større forståelse af hvordan digitale, audio-visuelle ressourcer kan medvirke til at udvide museumsbesøg fra det fysiske museum til byrum og virtuelle rum.
Sidste del er udviklingen af et Augmented Reality-værktøj til brug for audio-visuel historieformidling som bindeled mellem udstillingssted og byrum.