Job: PhD-stipendium

Trolddomsprocessernes ophør: Dekonstruktion af trolddom 1660-1730. Sydvestjyske Museer opslår et ph.d.-stipendium til besættelse pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. Ansættelsen er 3-årig.

PhD projekt om dekonstruktionen af trolddom som forbrydelse i det tidlige moderne Danmark.
Det er ph.d.-projektets formål at undersøge, hvorfra og hvordan skepticisme fremkom og blev mødt i Danmark i perioden ca. 1660-1730.
Som central tese i projektet ønskes det bl.a. udfoldet, hvorvidt en del af den intellektuelle dekonstruktion udspillede sig i Højesteret og med afsæt i europæiske idéer, der var skeptiske over for troen på trolddom. Hvilken betydning havde det, at sagerne i Højesteret blev afgjort af en bredt sammensat samling af dommere, hvori der sad flere af rigets ledende intellektuelle side om side med medlemmer af borgerstanden? Dommernes voteringer udgør her en vigtig men sjældent anvendt kilde til forståelse af slutningen af det 17. århundrede som en brydningstid, hvor skepsis over for trolddomsanklager herskede sideløbende med mere traditionelle forestillinger om, at frafald til djævelen fortsat var at frygte. Projektet forventes desuden at undersøge hvilke idéer, der cirkulerede i toneangivende dæmonologiske skrifter.
Projektet har således en ambition om at påvise sammenhænge, der hidtil er formodede men ikke tidligere systematisk undersøgt.

Projektet er samfinansieret af Kulturministeriets Forskningspulje, Institut for Historie, SDU, og Sydvestjyske Museer.
Projektet er et led i etableringen af det museum for hekse- og trolddomsforfølgelse, som Sydvestjyske Museer opretter i Ribe.
Ph.d.-stipendiaten vil dermed være tilknyttet Historieenheden ved Sydvestjyske Museer, men indskrevet ved Det humanistiske Fakultets Ph.d.-skole på SDU. Hovedvejleder vil ligeledes være tilknyttet SDU.
Stipendiatens formidlingsforpligtelse svarende til et halvt årsværk fordeles ligeligt mellem Sydvestjyske Museer og SDU.

Ansøgnings- og adgangskrav
Ansøgere forventes at have en relevant kandidatgrad inden for historie eller beslægtede fag samt gerne erfaring med museumsarbejde.
Gode sprogkundskaber er en fordel.
Bemærk venligst, at ansøgninger, der ikke opfylder de formelle adgangskrav angivet nedenfor, ikke vil komme i betragtning.

Kvalifikationskravet er en relevant, afsluttet kandidateksamen med gode resultater ved ansøgningsfristen.
Ansøgere skal vedlægge en projektbeskrivelse jf. nedenstående information fra forskerskolen.
Ansøgningen kan udformes på dansk eller engelsk.
Stipendiaten indskrives ved Det humanistiske Fakultets forskerskole - for mere information se www.sdu.dk/Forskning/PhD/Phd_skoler/Phd_humaniora
- og gennemgår som en del af ph.d.-studiet et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb med ph.d.-kurser, seminarer, formidling og aktiv konferencedeltagelse samt et 3-6 måneders miljøskifte i udlandet.

Indskrivning på basis af andre danske eller udenlandske eksaminer eller andre faglige forudsætninger skal godkendes af ph.d.-skolelederen efter indstilling fra instituttet. Denne indstilling kan ledsages af krav om aflæggelse af bestemte prøver til sikring af, at det faglige niveau er til stede. Sådanne prøver skal aflægges inden det egentlige studieforløb.

Du kan finde yderligere om krav samt vejledninger på forskerskolens hjemmeside.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Projektbeskrivelse på max. 5 sider
  • Eksamensbeviser
  • Op til to af de mest relevante publikationer. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg.
Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer indgå en samtale.

Ansøgning sendes som pdf-fil til:
Lulu Anne Hansen, Leder af Historieenheden, Sydvestjyske Museer:
Mail: lulha@Sydvestjyskemuseer.dk

Ansøgningsfrist 1.8.2018.
Samtaler forventes afviklet i uge 33.

Løn og ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er tre årig og ansættelsen ophører automatisk ved udgangen af perioden. Stillingsindehaveren må ikke påtage sig andet lønnet arbejde under ansættelsen.
Den ph.d.-studerende vil i projektets første og sidste år være ansat af Sydvestjyske Museer, mens Syddansk Universitet ansætter stipendiaten i projektets andet år.
I projektets første og tredje år sker løn og ansættelse derfor i henhold til gældende overenskomst mellem DM og KL, mens løn og ansættelsesforhold i det andet år sker i henhold til cirkulære af 10. november 2015 om overenskomst for Akademikere i staten – bilag 5, protokollat om ph.d.-stipendiat.


For spørgsmål om praktiske forhold vedrørende stillingen kontakt 
Lulu Anne Hansen, Sydvestjyske Museer 
Tlf. 40122541 eller mail lulha@sydvestjyskemuseer.dk

For spørgsmål om projektets faglige indhold kontakt 
Louise Nyholm Kallestrup, Syddansk Universitet
Tlf. 65504324 eller mail: LNK@sdu.dk