af Anne-Sofie Lundtofte

Sydvestjyske Museer har sammen med Esbjerg Kommune udviklet en ny metode til afgrænsning af kulturmiljøer. Samtidig er der blevet udpeget 69 værdifulde kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

Mandag d. 2. maj blev metoden præsenteret for landets museer og kommuner – og der var stor interesse for seminaret, hvor der var tilmeldt 55 deltagere –endnu flere havde meldt sig som interesserede, men der var desværre ikke plads til alle.
Slots- og kulturstyrelsen deltog også i seminaret, hvor man roste projektet og gav tilsagn om at arbejde for, at metoden gøres tilgængelig for landets øvrige kommuner og museer.

Den tværfaglige vurdering af kulturmiljøer
Den nyudviklede metode tager udgangspunkt i det nødvendige samarbejde mellem kommune og museum, når kulturhistorien indgår i planlægningen.
I Esbjerg Kommune har der været et mangeårigt godt samarbejde mellem museum og kommune, og dette har uden tvivl været en af hovedårsagerne til, at projektet har kunnet realiseres.
Samtidig medvirkede projektet til en gennemgang af kommunens kulturmiljøer, så udpegningen af disse tog udgangspunkt i en tværfaglig vurdering.

Plads til foranderlig verden
Metodens mål er, at der følger anbefalinger med til hver kulturmiljø: Vurderinger af om der er tale om sårbare helheder men også af, hvor der er plads til dynamisk forvaltning. Når et kulturmiljø udpeges, betyder det, at der samtidig anvises steder, hvor udvikling kan placeres, eller hvor fremtidig planlægning bør tage udgangspunkt i bevaringsværdige helheder og tilpasse sig disse.
På den måde forholder metoden sig til, at verden er foranderlig, og at ny udvikling bør planlægges ud fra viden om et givent steds potentialer.

Konkrete redskaber skal deles
Ud over den faglige metode til udpegning og kortlægning af kulturmiljøer har museet udarbejdet en rapport, som beskriver arbejdsgange, forslag til projektorganisering og til styring af fælles projekter kommunen og museet imellem.
Rapporten beskriver metodens faser, redskaber og dens tilgang til kulturmiljøer, herunder en definition af kulturmiljøet som bestående af fortællinger, fysisk afgræsning og synlige strukturer.

Udviklingen af den nye afgræsningsmetode, af et operationelt registreringsskema og den afsluttende rapport om projektet vil forhåbentlig fremover gøre det lettere for andre museer og kommuner at lykkes med at komme i gang med arbejdet.
Det fremtidige arbejde, som skal gøre metoden tilgængelig for alle landets kommuner og museer vil foregå i et tæt samarbejde mellem Esbjerg kommune, Sydvestjyske Museer og Slots- og kulturstyrelsen.

International vidensudveksling
Til juli skal Mette Slyngborg holde et paper på den internationale ICOM konference i Milano ”Cultural Landscapes and Museums".
Dette paper vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra projektet og forholde sig til forhandlingen af interesser i planlægningen i spændingsfeltet mellem kulturarv og kulturhistorie, bygningskulturarv og arkitektur - og dynamisk planlægning.