Makrofossiler og landskabsudnyttelse i Sydjylland

Forskningsprojekt. Projektet "Makrofossiler og landskabsudnyttelse i Sydjylland - små fossiler som big data" har til formål at undersøge det forhistoriske agerbrug og den forhistoriske landskabsudnyttelse.

Det forhistoriske menneskers udnyttelse af de omgivende ressourcer danner grundlaget for det forhistoriske samfund, for samfunds- og teknologiudviklingen, for menneskets identitet og forestillingsverden og meget mere.

Selvsagt er udnyttelsen af omgivelserne til fødeproduktion- og fremskaffelse af særlig betydning, da det i alle præindustrielle samfund udgør en meget stor andel af det daglige arbejde og er vitalt for selve livets opretholdelse på kort og lang sigt.

Det forhistoriske menneskes brug af landskabet til fødevareproduktion afspejler sig direkte i fund af trækul, korn, frø og knoglerester fundet ved udgravning af bopladser.

Små prøver med stort potentiale
Vi undersøger i dag hovedsageligt særligt gode og store fund fra f.eks. nedbrændte forrådskældre og moseligenes maver som kilder til det forhistoriske agerbrug. De store fund er gode situationsbilleder med mange mulighed for undersøgelser, men de er til gengæld få og fordelt ujævnt i landskabet.
Der er derfor behov for at supplere vores eksisterende viden med et andet og bredere materiale.

Heldigvis er der i specielt de seneste 10-15 år indsamlet et stort antal af mindre prøver rundt om på bopladsudgravninger.
Desværre er de kun blevet anvendt i begrænset omfang til f.eks. at udtage materiale til C14 dateringer. Men de store datamængder rummer et stort potentiale for at skabe et bedre indblik i agerbrug og landskabsudnyttelse.

Projektet har derfor til formål at undersøge mulighederne og begrænsningerne i de store datamængder ved helt konkret at samordne og analysere plantematerialet fra bondestenalder, bronzealder og jernalder fra Sydjylland.

I løbet af 2015 og 2016 foretages en samordning og analyse af de tilgængelige materialer og projektets resultater fremlægges blandt andet her på hjemmesiden.