Arkæometri

Delprojekt under 1000 års mennesker

De arkæometriske undersøgelser vil dels omfatte kemiske analyser, som vi på forhånd ved fungerer. For eksempel dateringsmetoden C14   samt målinger af kviksølv, der enten kan afsløre medicinsk behandling eller kontakt med kviksølvholdige farvestoffer i bøger.
Dels vil vi forsøge at udvikle nogle helt nye metoder og metodologier til proveniensbestemmelse, hormonbestemmelse og afsløring af den kemiske livshistorie.    

De arkæometriske undersøgelsers fokus

Fra vikingetid til højmiddelalder (ca. 850-1225)
Hovedtemaet for de arkæometriske undersøgelser vil her ligge på mobilitet og datering.
Vi vil undersøge proveniens (det sted hvor individet har boet) ved hjælp af Sr/Ca, Ba/Ca, Mg/Ca, Sr-isotoper og Pb-isotoper.

Høj- og senmiddelalder (ca. 1225-1536)
Her vil hovedvægten ligge på sygdomme, behandling, samt undersøge muligheden for at identificere gejstlige gennem målinger af kviksølv.

Renæssancen og tidlig moderne tid, fra 1536 til 1805
Dette er borgerskabets store blomstringstid, og vi vil her lægge vægt på den kemiske livshistorie, på forurening af fødevarerne med bly fra den blyglasserede keramik og andre miljøpåvirkninger.
Vi vil også her måle østrogen og testosteron i knoglerne for at kortlægge fertilitet, køn og eventuel død i barselsseng. 

De kemiske analyser vil i første række blive udført som en screening med XRF, hvor vi semi-kvatitativt vil fastlægge Sr/Ca-forholdet samt Pb-indholdet i en knogle uden at foretage andet indgreb end at rense knoglens overflade.
Denne metode er så tilpas hurtig, at den kan gennemføres på hele knoglematerialet.
Hermed vil vi få et fingerpeg om, hvorvidt der er tale om en ripenser eller en fremmed og et første estimat af individets sociale status.

Sammenholdt med den arkæologiske analyse vil dette danne grundlag for udvælgelsen af individer til fuld kvantitativ kemisk analyse, som vil ske med ICP-MS (Mg, Sr, Ba, Ca; Pb, Cd, Cu, Ni, Cr; As, Sb; Ag, Au; Al, Fe) og med AAS (Hg).
Ved hjælp af GC-MS vil vi forsøge at udvikle metoder til at måle koncentrationerne af kønshormoner.