Arkæologi

Delprojekt under 1000 års mennesker

Den kristne grav i vikingetiden
De tidlig-kristne begravelser ved Ribe Domkirke er enestående i det nuværende Danmark. Kun i Lund har man tidligere undersøgt kristne grave, som med sikkerhed er ældre end 1050. Her går de tilbage til o. år 990. 
Gravene ved Ribe Domkirke synes at række helt ned i 800-årene og har betydning for den samlede opfattelse af trosskiftet i Danmark.
Gravene fremviser en fascinerede blanding af hedenske og kristne træk, som i projektet vil blive underkastet en grundig analyse.
Brugen af stammebåde og vognfadinger peger tilbage på en opfattelse af døden som en rejse, og i det hele taget synes brydningen mellem hedenskab og kristendom at komme til udtryk i en gennemført synkretisme.
Vikingetidskirkegården vil blive placeret i sin historiske sammenhæng i brydningen mellem de tyske missionskirker og datidens rådende hedenske dødsforestillinger.

Middelalderens gravskik og kirkegårde
I middelalderen introduceres en række nye gravformer, og større kirkegårdsudgravninger har afsløret, at der i mønsteret af gravlagte skjuler sig væsentlige sociale, religiøse og økonomiske strukturer, som i middelalderen var vævet tæt sammen.
Det udvalgte gravmateriale fra Ribe stammer fra hhv. et tiggerkloster og en domkirke og egner sig fortrinligt til en sammenlignende analyse. Hvem søgte hvilke kirkegårde, og hvad var baggrunden for valget af det sidste hvilested?
Det store materiale tillader egentlige statistiske analyser, hvis evidens kun vil blive styrket af udgravningernes finmaskede kronologi opnået blandt andet ved dendrokronologiske dateringer af bevarede kister.

Den protestantiske gravskik
Hovedparten af byernes gejstlige institutioner gik ud af brug ved reformationen. Det var tilfældet ved Ribe gråbrødrekloster, mens Ribe Domkirke fortsatte som sognekirke.
De to kirkegårde danner i kraft af den enes ophør en fremragende baggrund for at studere udviklingen af den protestantiske gravskik, som endnu ikke er samlet behandlet i Danmark.
På domkirkegården kan man følge udviklingen frem mod stadig mere imposante kisteformer med en støt voksende mængde ringe, beslag og greb.
I gravene fra domkirkegården er der et tydeligt socialt skel mellem de gravlagte i processionsgangen og udenfor, som koblet med de antropologiske og arkæometriske analyser vil bringe os meget tæt på både de levende og de døde i datidens Ribe.